Informácie

14.1E: Rizikové faktory hostiteľa – Biológia

14.1E: Rizikové faktory hostiteľa – Biológia


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Jedinci, ktorí sú slabí, chorí, podvyživení, majú rakovinu alebo sú diabetici, majú zvýšenú náchylnosť na chronické alebo pretrvávajúce infekcie.

Učebné ciele

 • Poznať rizikové faktory, ktoré zvyšujú riziko ochorenia

Kľúčové body

 • Riziko infekcie je ošetrovateľská diagnóza; „stav, v ktorom je jednotlivec vystavený riziku napadnutia oportúnnym alebo patogénnym agensom (vírusom, hubou, baktériou, prvokom alebo iným parazitom) z endogénnych alebo exogénnych zdrojov“ je diagnostická definícia rizika.
 • Príklady rizikových faktorov zahŕňajú znížený imunitný systém sekundárne k ochoreniu, zníženú cirkuláciu sekundárne k periférnemu vaskulárnemu ochoreniu, zhoršenú integritu kože sekundárne po operácii alebo opakovaný kontakt s nákazlivými látkami.
 • Techniky ako umývanie rúk, nosenie plášťov a nosenie tvárových masiek môžu pomôcť zabrániť prenosu infekcií z chirurga na pacienta alebo naopak.

Kľúčové pojmy

 • oportúnna infekcia: Akákoľvek infekcia, ktorá spôsobuje ochorenie a vyskytuje sa iba vtedy, keď je narušený imunitný systém hostiteľa.
 • kolitída: zápal hrubého čreva.
 • očkovanie: očkovanie vakcínou na ochranu konkrétnej choroby alebo kmeňa choroby.

Väčšina ľudí sa nedá ľahko nakaziť. Tí, ktorí sú slabí, chorí, podvyživení, majú rakovinu alebo sú diabetici, majú zvýšenú náchylnosť na chronické alebo pretrvávajúce infekcie. Jedinci, ktorí majú potlačený imunitný systém alebo ktorí užívajú imunosupresívne lieky, sú obzvlášť náchylní na oportúnne infekcie.

Riziko infekcie je ošetrovateľská diagnóza, ktorá je definovaná ako „stav, v ktorom je jednotlivec ohrozený napadnutím oportúnnym alebo patogénnym agensom (vírusom, hubou, baktériou, prvokom alebo iným parazitom) z endogénnych alebo exogénnych zdrojov. „Riziko infekcie závisí od množstva endogénnych zdrojov. Poškodenie kože rezom môže zvýšiť riziko infekcie pacienta, rovnako ako veľmi mladý alebo starý vek v dôsledku naivného alebo oslabeného imunitného systému. Medzi príklady rizikových faktorov patrí znížený imunitný systém v dôsledku ochorenia, narušená cirkulácia spôsobená ochorením periférnych ciev, narušená integrita kože v dôsledku chirurgického zákroku alebo opakovaný kontakt s nákazlivými látkami.

Zníženie rizika

Techniky ako umývanie rúk, nosenie plášťov a nosenie tvárových masiek môžu pomôcť zabrániť prenosu infekcií medzi chirurgom a pacientom. Najdôležitejšou obranou proti šíreniu nežiaducich organizmov zostáva časté umývanie rúk. Na zníženie rizika je potrebná dobrá výživa. Rovnako aj zdravý životný štýl. Vyhýbaním sa nelegálnym drogám, používaním kondómu a vstupom do cvičebného programu je možné zlepšiť rizikové faktory. Jedlá by mali byť varené pri odporúčaných teplotách; vyhýbajte sa potravinám, ktoré boli dlho vonku. Antibiotiká by sa nemali užívať dlhšie, ako je potrebné alebo keď nie sú potrebné – dlhodobé užívanie antibiotík vedie k rezistencii a zvyšuje pravdepodobnosť vzniku oportúnnych infekcií, ako je kolitída Clostridium difficile. Očkovanie je ďalším životne dôležitým prostriedkom prevencie infekcií podporovaním rozvoja imunitnej rezistencie u očkovaných hostiteľov.


Neprenosné choroby

Neprenosné choroby (NCD), tiež známe ako chronické choroby, majú tendenciu trvať dlho a sú výsledkom kombinácie genetických, fyziologických, environmentálnych a behaviorálnych faktorov.

Hlavnými typmi NCD sú kardiovaskulárne ochorenia (ako je srdcový infarkt a mozgová príhoda), rakovina, chronické ochorenia dýchacích ciest (ako je chronická obštrukčná choroba pľúc a astma) a cukrovka.

Neprenosné choroby neúmerne postihujú ľudí v krajinách s nízkymi a strednými príjmami, kde sa vyskytujú viac ako tri štvrtiny celosvetových úmrtí na neprenosné choroby – 31,4 milióna –.


Genetické testovanie dedičných syndrómov náchylnosti na rakovinu

Genetické testovanie hľadá špecifické zdedené zmeny (varianty) v génoch človeka. Genetické varianty môžu mať škodlivé, prospešné, neutrálne (bez účinku) alebo neznáme či neisté účinky na riziko vzniku chorôb. Je známe, že škodlivé varianty v niektorých génoch sú spojené so zvýšeným rizikom vzniku rakoviny. Predpokladá sa, že tieto zdedené varianty prispievajú k približne 5 až 10 % všetkých druhov rakoviny.

Rakovina sa niekedy môže zdať, že sa „vyskytuje v rodinách“, aj keď nie je spôsobená zdedeným variantom. Napríklad spoločné prostredie alebo životný štýl, ako je užívanie tabaku, môže spôsobiť, že sa medzi členmi rodiny rozvinú podobné druhy rakoviny. Avšak určité vzorce, ktoré sa vyskytujú u členov rodiny – ako napríklad typy rakoviny, ktoré sa vyvinú, iné nerakovinové stavy, ktoré sa vyskytujú a vek, v ktorom sa rakovina zvyčajne rozvíja – môžu naznačovať prítomnosť dedičnej náchylnosti na rakovinu. .

Boli identifikované gény zapojené do mnohých známych dedičných syndrómov náchylnosti na rakovinu. Testovanie, či niekto nesie škodlivý variant v jednom z týchto génov, môže potvrdiť, či je stav skutočne výsledkom dedičného syndrómu. Genetické testovanie sa tiež robí, aby sa zistilo, či členovia rodiny, u ktorých sa (ešte) nevyvinula rakovina, zdedili rovnaký variant ako člen rodiny, o ktorom je známe, že je nositeľom škodlivého variantu (predisponujúceho k rakovine).

Iný typ genetického testovania, nazývaný sekvenovanie nádorovej DNA, sa niekedy robí, aby sa zistilo, či rakovinové bunky ľudí, ktorí už dostali diagnózu rakoviny, majú genetické zmeny, ktoré možno použiť na vedenie liečby. Hoci niektoré z týchto zmien rakovinových buniek môžu byť zdedené, väčšina z nich sa vyskytuje náhodne počas života človeka. Genetickému testovaniu nádorových buniek sa venuje stránka Biomarker Testing for Cancer Treatment.

Má niekto, kto zdedí variant náchylnosti na rakovinu, vždy rakovinu?

Nie. Aj keď je v rodine prítomný variant náchylnosti na rakovinu, nemusí to nevyhnutne znamenať, že u každého, kto tento variant zdedí, sa vyvinie rakovina. To, či sa u daného človeka s variantom rakovina skutočne rozvinie, ovplyvňuje viacero faktorov. Jedným z nich je penetrancia variantu. Keď nie všetci ľudia, ktorí sú nositeľmi variantu, vyvinú ochorenie spojené s týmto variantom, hovorí sa, že má neúplnú alebo zníženú penetráciu. Dedičné rakovinové syndrómy sa môžu tiež líšiť expresívnosť- to znamená, že ľudia, ktorí zdedia variant, sa môžu líšiť v rozsahu, v akom vykazujú príznaky a symptómy syndrómu, vrátane vývoja súvisiacej rakoviny. Faktory životného štýlu a environmentálne riziká môžu tiež ovplyvniť prejav choroby.

Aké genetické testy sú k dispozícii na posúdenie rizika rakoviny?

Bolo popísaných viac ako 50 dedičných rakovinových syndrómov, pozrite si prehľad genetiky rakoviny PDQ, kde nájdete zoznam familiárnych syndrómov náchylnosti na rakovinu. Väčšina z nich je spôsobená škodlivými variantmi, ktoré sa dedia autozomálne dominantným spôsobom – to znamená, že jediná zmenená kópia génu zdedeného od jedného rodiča stačí na zvýšenie šance človeka na rozvoj rakoviny. Pre väčšinu týchto syndrómov sú dostupné genetické testy na škodlivé varianty.

Dostupné sú aj testy na niekoľko zdedených genetických variantov, ktoré nie sú spojené s menovanými syndrómami, ale zistilo sa, že zvyšujú riziko rakoviny. Príklady zahŕňajú zdedené varianty v PALB2 (spojené so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka a pankreasu), CHEK2 (rakovina prsníka a hrubého čreva a konečníka), BRIP1 (rakovina vaječníkov) a RAD51C a RAD51D (Rakovina vaječníkov).

Kto by mal zvážiť genetické testovanie na riziko rakoviny?

Ľudia, ktorí sa obávajú, či ich rodinná anamnéza nevystavuje riziku rakoviny, by sa mali poradiť s genetickým poradcom.

Znaky osobnej alebo rodinnej anamnézy osoby, ktoré, najmä v kombinácii, môžu naznačovať dedičný rakovinový syndróm, zahŕňajú:

 • Rakovina bola diagnostikovaná v nezvyčajne mladom veku
 • U tej istej osoby sa vyskytlo niekoľko rôznych typov rakoviny
 • Rakovina v oboch orgánoch v súbore párových orgánov, ako sú obe obličky alebo oba prsníky
 • Niekoľko prvostupňových príbuzných (rodičia, súrodenci alebo deti jednotlivca) má rovnaký typ rakoviny (napríklad matka, dcéra a sestry s rakovinou prsníka), rodinní príslušníci s rakovinou prsníka alebo vaječníkov rodinní príslušníci s rakovinou hrubého čreva a rakoviny endometria
 • Nezvyčajné prípady špecifického typu rakoviny (napríklad rakovina prsníka u muža)
 • Prítomnosť vrodených chýb, o ktorých je známe, že sú spojené s dedičnými rakovinovými syndrómami, ako sú určité nerakovinové (benígne) kožné výrastky a skeletálne abnormality spojené s neurofibromatózou typu 1.
 • Byť členom rasovej alebo etnickej skupiny, o ktorej je známe, že má zvýšené riziko, že bude mať určitý zdedený syndróm náchylnosti na rakovinu a má tiež jednu alebo viacero z vyššie uvedených vlastností
 • Niekoľko členov rodiny s rakovinou

Ak sa osoba obáva, že môže mať v rodine zdedený syndróm náchylnosti na rakovinu, vo všeobecnosti sa odporúča, ak je to možné, aby člen rodiny s rakovinou absolvoval najskôr genetické poradenstvo a testovanie, aby bolo možné s väčšou istotou identifikovať, či rakovina v rodine je spôsobený zdedeným genetickým variantom. Genetické testovanie je často informatívnejšie, ak môže začať u člena rodiny s predchádzajúcou alebo súčasnou diagnózou rakoviny ako u niekoho, kto nikdy nemal rakovinu.

Ak sa u osoby v rodine už zistilo, že má dedičný syndróm náchylnosti na rakovinu, potom by všetci členovia rodiny, ktorí mohli zdediť variant, mali zvážiť genetické vyšetrenie, aj keď (ešte) rakovinu nemali. Vedieť o ich rizikách im môže pomôcť predchádzať budúcej rakovine.

Aká je úloha genetického poradenstva pri genetickom testovaní dedičného rakovinového syndrómu?

Genetické poradenstvo sa vo všeobecnosti odporúča pred akýmkoľvek genetickým testom na dedičný rakovinový syndróm a môže sa vykonať aj po teste, najmä ak sa zistí pozitívny výsledok a osoba sa potrebuje dozvedieť viac o syndróme dedičnej predispozície na rakovinu, u ktorého sa zistilo, že má. Toto poradenstvo by mal vykonávať vyškolený genetický poradca alebo iný zdravotnícky pracovník, ktorý má skúsenosti s genetikou rakoviny. Genetické poradenstvo zvyčajne pokrýva mnoho aspektov procesu testovania, vrátane:

 • Hodnotenie dedičného rizika rakoviny na základe osobnej a rodinnej anamnézy jednotlivca
 • Diskusia o:
  • Vhodnosť genetického testovania a potenciálne škody a prínosy testovania
  • Lekárske dôsledky pozitívnych, negatívnych a neistých výsledkov testov
  • Možnosť, že výsledok testu nemusí byť informatívny (to znamená, že môže nájsť variant, ktorého vplyv na riziko rakoviny nie je známy)
  • Psychologické riziká a prínosy výsledkov genetických testov
  • Riziko odovzdania variantu deťom
  • Vplyv testovania na rodinu
  • Najlepší test na vykonanie

  Genetické poradenstvo môže zahŕňať aj diskusiu o odporúčaniach pre preventívnu starostlivosť a skríning s pacientom, odporúčanie pacienta do podporných skupín a iných informačných zdrojov a poskytovanie emocionálnej podpory osobe, ktorá dostáva výsledky.

  Učenie sa o týchto problémoch je kľúčovou súčasťou procesu informovaného súhlasu pre genetické testovanie. Pred objednaním genetického testu sa zvyčajne získa písomný informovaný súhlas. Ľudia dávajú svoj súhlas podpísaním formulára, v ktorom sa uvádza, že im bolo povedané o účele testu, jeho medicínskych dôsledkoch, jeho rizikách a výhodách, možných alternatívach testu a ich právach na súkromie a rozumejú im.

  Na rozdiel od väčšiny iných lekárskych testov môžu genetické testy odhaliť informácie nielen o testovanej osobe, ale aj o jej príbuzných. Rodinné vzťahy môžu byť ovplyvnené, keď jeden člen rodiny odhalí výsledky genetických testov, ktoré môžu mať dôsledky pre ostatných členov rodiny. Členovia rodiny môžu mať rôzne názory na to, aké užitočné je zistiť, či majú genetický variant súvisiaci s chorobou. Diskusie o zdraví sa môžu skomplikovať, keď niektorí členovia rodiny poznajú svoj genetický stav, zatiaľ čo iní členovia rodiny to nechcú vedieť. Rozhovor s odborníkmi na genetiku môže pomôcť členom rodiny lepšie pochopiť komplikované rozhodnutia, ktorým môžu čeliť.

  Ako prebieha genetické vyšetrenie?

  Genetické testy zvyčajne vyžaduje genetický poradca osoby, lekár alebo iný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý preskúmal osobnú a rodinnú anamnézu jednotlivca. Medzi možnosti genetických testov, z ktorých si zdravotnícky pracovník môže vybrať, patria tie, ktoré sledujú jeden gén a tie, ktoré hľadajú škodlivé varianty vo viacerých génoch súčasne. Testy druhého typu sa nazývajú multigénové (alebo panelové) testy.

  Testovanie sa vykonáva na malej vzorke telesnej tekutiny alebo tkaniva – zvyčajne krvi, ale niekedy aj slín, buniek z vnútra líca alebo kožných buniek. Vzorka sa potom odošle do laboratória, ktoré sa špecializuje na genetické testovanie. Laboratórium vráti výsledky testu lekárovi alebo genetickému poradcovi, ktorý o test požiadal. Získanie výsledkov testu zvyčajne trvá niekoľko týždňov alebo dlhšie.

  Zdravotné poistenie zvyčajne pokrýva genetické poradenstvo a mnohé genetické testy, ak sa považujú za medicínsky nevyhnutné. Osoba zvažujúca genetické testovanie by mala pred testovaním prediskutovať náklady a krytie zdravotného poistenia so svojím lekárom a poisťovňou.

  Čo znamenajú výsledky genetických testov?

  Genetické testovanie môže poskytnúť niekoľko možných výsledkov: pozitívne, negatívne, skutočne negatívne, neinformatívne negatívne, variant s neistým významom alebo benígny (neškodný) variant.

  Pozitívny výsledok. Pozitívny výsledok testu znamená, že laboratórium našlo genetický variant, ktorý je spojený s dedičným syndrómom náchylnosti na rakovinu. Pozitívny výsledok môže:

  • Pre osobu, ktorá má rakovinu, potvrďte, že rakovina bola pravdepodobne spôsobená zdedeným genetickým variantom a pomôžte pri výbere liečby
  • Označte zvýšené riziko vzniku určitej rakoviny (rakovín) v budúcnosti a usmernite budúci manažment, aby toto riziko znížil
  • Poskytnite dôležité informácie, ktoré môžu pomôcť ostatným členom rodiny pri rozhodovaní o ich vlastnej zdravotnej starostlivosti, napríklad o tom, či sa majú nechať geneticky testovať, aby zistili, či tiež zdedili variant.

  Tiež ľudia, ktorí majú pozitívny výsledok testu, ktorý naznačuje, že majú zvýšené riziko vzniku rakoviny v budúcnosti, môžu byť schopní podniknúť kroky na zníženie rizika vzniku rakoviny alebo na skoršie zistenie rakoviny, vrátane:

  • Kontrola v mladšom veku alebo častejšie na príznaky rakoviny
  • Zníženie rizika rakoviny užívaním liekov alebo chirurgickým zákrokom na odstránenie „rizikového“ tkaniva. (Tieto prístupy k zníženiu rizika sú možnosti len pre niekoľko dedičných rakovinových syndrómov.)
  • Zmena osobného správania (ako je prestať fajčiť, viac cvičiť a jesť zdravšiu stravu), aby sa znížilo riziko niektorých druhov rakoviny
  • Získanie pomoci pri rozhodovaní o plodnosti a tehotenstve

  Negatívny výsledok. Negatívny výsledok testu znamená, že laboratórium nenašlo konkrétny variant, na ktorý bol test navrhnutý. Tento výsledok je najužitočnejší, keď je známe, že v rodine je prítomný špecifický variant spôsobujúci ochorenie. V takom prípade môže negatívny výsledok ukázať, že testovaný člen rodiny nezdedil variant, ktorý sa v ich rodine vyskytuje, a teda táto osoba nemá testovaný syndróm dedičnej náchylnosti na rakovinu. Takýto výsledok testu sa nazýva a skutočný negatívny. Skutočne negatívny výsledok neznamená, že neexistuje žiadne riziko rakoviny, ale skôr to, že riziko je pravdepodobne rovnaké ako riziko rakoviny v bežnej populácii.

  Ak má osoba silnú rodinnú anamnézu rakoviny, ale v rodine sa nezistil známy variant spojený s dedičným rakovinovým syndrómom, negatívny výsledok testu sa klasifikuje ako neinformatívne negatívne (to znamená, že zvyčajne neposkytuje užitočné informácie).

  V prípade negatívneho výsledku testu je dôležité, aby lekári a genetickí poradcovia danej osoby zaistili, že táto osoba podstúpi vhodný skríning rakoviny na základe osobnej a rodinnej anamnézy danej osoby a akýchkoľvek iných rizikových faktorov, ktoré môže mať. Aj keď je genetické testovanie negatívne, niektorí jedinci môžu stále profitovať zo zvýšeného dohľadu nad rakovinou.

  Variant neistého významu. Ak genetické testovanie preukáže zmenu, ktorá predtým nebola spojená s rakovinou, výsledok testu danej osoby môže hlásiť variant neistého významu alebo VUS. Tento výsledok možno interpretovať ako neistý, čo znamená, že informácie nepomáhajú objasniť ich riziko a zvyčajne sa nezohľadňujú pri rozhodovaní o zdravotnej starostlivosti.

  Niektoré génové varianty môžu byť preklasifikované, keď sa výskumníci dozvedia viac o variantoch spojených s rakovinou. Najčastejšie sú varianty, ktoré boli pôvodne klasifikované ako varianty s neistým významom, preklasifikované ako benígne (nie klinicky dôležité), ale niekedy sa môže nakoniec zistiť, že VUS je spojený so zvýšeným rizikom rakoviny. Preto je dôležité, aby osoba, ktorá je testovaná, zostala v kontakte s poskytovateľom, ktorý vykonal genetické testovanie, aby sa zabezpečilo, že dostane aktualizácie, ak sa o variante dozvie nejaké nové informácie.

  Benígny variant. Ak test odhalí genetickú zmenu, ktorá je bežná v bežnej populácii medzi ľuďmi bez rakoviny, zmena sa nazýva benígna varianta. Každý má bežne sa vyskytujúce benígne varianty, ktoré nie sú spojené so žiadnym zvýšeným rizikom ochorenia.

  Výsledky genetických testov sú založené na najlepších vedeckých informáciách dostupných v čase testovania. Zatiaľ čo bohužiaľ žiadne testovanie nemôže byť 100% bezchybné, väčšina genetických testov je celkom presná. Je však veľmi dôležité, aby si genetické testovanie objednal poskytovateľ so znalosťami v oblasti genetiky rakoviny, ktorý si môže vybrať renomované testovacie laboratórium na zabezpečenie čo najpresnejších výsledkov testov.

  Kto má prístup k výsledkom genetických testov osoby?

  Výsledky lekárskych testov sú zvyčajne zahrnuté v lekárskych záznamoch osoby, najmä ak lekár alebo iný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nariadil test alebo bol konzultovaný o výsledkoch testu. Preto ľudia, ktorí zvažujú genetické testovanie, musia pochopiť, že o ich výsledkoch sa môžu dozvedieť iní ľudia alebo organizácie, ktoré majú legitímny legálny prístup k ich zdravotným záznamom, ako napríklad ich poisťovňa alebo zamestnávateľ, ak ich zamestnávateľ poskytuje pacientovi zdravotné poistenie ako benefit.

  Existuje však právna ochrana, ktorá má zabrániť genetickej diskriminácii, ku ktorej by došlo, ak by zdravotné poisťovne alebo zamestnávatelia zaobchádzali s ľuďmi odlišne, pretože majú génový variant, ktorý zvyšuje riziko ochorenia, ako je rakovina, alebo preto, že majú silnú rodinnú anamnézu. choroby, ako je rakovina.

  V roku 2008 sa zákon o nediskriminácii genetických informácií (GINA) stal federálnym zákonom pre všetkých obyvateľov USA. GINA zakazuje diskrimináciu na základe genetických informácií pri určovaní nároku na zdravotné poistenie alebo sadzieb a vhodnosti pre zamestnanie. GINA však nepokrýva príslušníkov armády a nevzťahuje sa na životné poistenie, poistenie invalidity ani poistenie dlhodobej starostlivosti. Niektoré štáty majú dodatočnú genetickú nediskriminačnú legislatívu, ktorá rieši možnosť diskriminácie v týchto kontextoch.

  Okrem toho, keďže genetické informácie osoby sa považujú za jeden druh zdravotných informácií, vzťahuje sa na ne pravidlo ochrany osobných údajov zákona o prenosnosti a zodpovednosti zdravotníckych informácií (HIPAA) z roku 1996. Pravidlo o ochrane osobných údajov vyžaduje, aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a iní so zdravotným záznamom prístup chráni súkromie zdravotných informácií, stanovuje limity na používanie a zverejňovanie zdravotných záznamov a umožňuje ľuďom kontrolovať určité spôsoby použitia a zdieľanie ich zdravotných informácií. Mnohé štáty majú tiež zákony na ochranu súkromia pacientov a obmedzenie zverejňovania genetických a iných zdravotných informácií. Stránka National Human Genome Research Institute Genetic Diskrimination obsahuje odkazy na ďalšie informácie o GINA, HIPAA a ďalších právnych predpisoch súvisiacich s genetickou diskrimináciou v poistení alebo zamestnaní.

  Môžu sa na testovanie rizika rakoviny použiť genetické testy doma alebo priamo u spotrebiteľa?

  Čoraz viac spoločností ponúka domáce genetické testovanie, známe aj ako genetické testovanie priamo pre spotrebiteľa (DTC). Ľudia si sami odoberajú vzorku slín alebo ústny tampón a vzorku posielajú poštou. O výsledkoch testov sa dozvedia na zabezpečenej webovej stránke, poštou alebo telefonicky.

  Genetické testovanie na riziko rakoviny, ktoré zvyčajne nariaďuje lekár, zahŕňa testovanie na dedičné genetické varianty, ktoré sú spojené s vysokým až stredným zvýšeným rizikom rakoviny a sú zodpovedné za dedičné syndrómy náchylnosti na rakovinu. Na rozdiel od toho genetické testovanie DTC na riziko rakoviny často zahŕňa analýzu bežných dedičných genetických variantov, ktoré sú individuálne vo všeobecnosti spojené len s malým zvýšením rizika. Aj keď sa spočítajú, všetky známe bežné varianty spojené s konkrétnym typom rakoviny predstavujú len malú časť rizika danej osoby. Genetické testy založené na týchto bežných variantoch zatiaľ nepomohli pacientom a ich poskytovateľom starostlivosti pri rozhodovaní o zdravotnej starostlivosti, a preto nie sú súčasťou odporúčanej klinickej praxe.

  Aj keď ľudia majú genetické testy DTC na génové varianty, o ktorých je známe, že sú spojené s dedičnými syndrómami náchylnosti na rakovinu, existujú potenciálne riziká a nevýhody používania testovania DTC. Napríklad niektoré genetické testy DTC hľadajú varianty v BRCA1 a BRCA2 gény, ktoré sú spojené s dedičným syndrómom rakoviny prsníka a vaječníkov (HBOC). Toto testovanie však hľadá iba tri konkrétne varianty z tisícov, ktoré boli identifikované. Preto môže mať niekto negatívny výsledok tohto druhu testu, ale stále môže mať škodlivý výsledok BRCA1 alebo BRCA2 génový variant, ktorý práve nebol identifikovaný týmto testom. Najmä bez usmernenia o najvhodnejšom genetickom testovaní a interpretácii výsledkov genetického testu od skúseného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti môžu ľudia pociťovať zbytočnú úzkosť alebo falošné uisťovanie alebo môžu robiť dôležité rozhodnutia o lekárskej liečbe alebo starostlivosti na základe neúplnej informácie.

  Genetické testovanie DTC tiež nezabezpečuje súkromie výsledkov testov. Zásady zverejňovania informácií spoločnosti nie sú vždy poskytnuté alebo môže byť ťažké ich nájsť a pochopiť. Okrem toho spoločnosti, ktoré poskytujú testovanie DTC, nemusia podliehať súčasným štátnym a federálnym zákonom a predpisom o ochrane súkromia. Vo všeobecnosti sa odporúča, aby sa ľudia zvažujúci genetické testovanie DTC ubezpečili, že si vybrali renomovanú spoločnosť (t. j. takú, ktorá úplne a jasne zverejňuje svoje zásady ochrany osobných údajov).

  Americká Federálna obchodná komisia (FTC) má informačný list o domácich genetických testoch, ktorý ponúka rady pre ľudí, ktorí o takomto teste uvažujú. V rámci svojho poslania FTC vyšetruje sťažnosti na nepravdivé alebo zavádzajúce zdravotné tvrdenia v reklamách.

  Genetics Home Reference, webová stránka o zdraví spotrebiteľov z National Library of Medicine v National Institutes of Health, má informácie o genetickom testovaní DTC.

  Aké sú niektoré z výhod genetického testovania na dedičné syndrómy náchylnosti na rakovinu?

  Genetické testovanie môže byť prínosom bez ohľadu na to, či osoba dostane pozitívny alebo negatívny výsledok.

  • Informatívny negatívny test môže poskytnúť osobe pokoj, že škodlivý génový variant nebol zdedený.
  • Pozitívny výsledok testu poskytuje osobe príležitosť pochopiť a v niektorých prípadoch zvládnuť riziko rakoviny.
  • Ľuďom, ktorí už majú diagnostikovanú rakovinu, môžu výsledky genetického testovania pomôcť pri rozhodovaní o liečbe a porozumení riziku iných druhov rakoviny.
  • Genetické testovanie poskytuje členom rodiny príležitosť dozvedieť sa o svojich vlastných rizikách rakoviny.

  Aké sú niektoré z možných poškodení genetického testovania na dedičné syndrómy náchylnosti na rakovinu?

  Genetické testovanie môže mať potenciálne emocionálne, sociálne a finančné škody vrátane:

  • Psychologický stres z toho, že človek má genetický variant, ktorý zvyšuje riziko rakoviny, a z nutnosti rozhodnúť sa, či sa o tieto zistenia podeliť s pokrvnými príbuznými
  • Neinformatívne výsledky testu, ako napríklad správa o variante neistej významnosti (VUS), zvyšuje neistotu a môže zvyšovať stres, kým sa výsledky neobjasnia.
  • Prežívajúci pocit viny, keď sa dozvie, že človek nemá škodlivý variant, ktorý je prítomný u ostatných členov rodiny
  • Náklady na samotné testovanie a dodatočné následné testovanie, ak nie je kryté poistením
  • Súkromie a otázky diskriminácie
  • Nesprávne alebo zavádzajúce informácie poskytnuté DTC alebo klinickým genetickým testovaním

  Ako sú regulované genetické testy?

  Americké laboratóriá, ktoré vykonávajú testovanie súvisiace so zdravím vrátane genetického testovania, sú regulované v rámci programu Clinical Laboratory Improvement Accessories (CLIA). Laboratóriá, ktoré sú certifikované podľa CLIA, musia spĺňať federálne normy pre kvalitu, presnosť a spoľahlivosť testov. Všetky laboratóriá, ktoré robia genetické testovanie a zdieľajú výsledky, musia mať certifikáciu CLIA. Certifikácia CLIA však iba naznačuje, že sa dodržiavajú príslušné štandardy laboratórnej kontroly kvality, nezaručuje, že genetický test vykonávaný laboratóriom je z lekárskeho hľadiska užitočný alebo správne interpretovaný. Viac informácií má Národný výskumný ústav ľudského genómu na svojej stránke Regulácia genetických testov.

  Aký výskum sa robí na zlepšenie genetického testovania rakoviny?

  Pokračuje výskum s cieľom nájsť lepšie spôsoby detekcie, liečby a prevencie rakoviny u ľudí, ktorí sú nositeľmi genetických variantov, ktoré zvyšujú riziko určitých druhov rakoviny. Vedci tiež robia štúdie, aby našli ďalšie genetické zmeny, ktoré môžu zvýšiť riziko rakoviny u človeka. Veľa práce sa robí aj na zvýšenie presnosti a konzistentnosti klasifikácie genetických variantov zistených testovaním.

  Cieľom ďalšieho smeru výskumu je poskytnúť lekárom a pacientom lepšie informácie o rizikách rakoviny spojených so špecifickými genetickými variantmi, najmä variantmi neistého významu. Napríklad jeden výskumný prístup, nazývaný editácia saturačného genómu, použil úpravu génu CRISPR-Cas9 na vytvorenie 4000 rôznych genetických variantov v celej oblasti BRCA1 gén, ktorý je dôležitý pre jeho funkciu supresora nádorov. Génová úprava bola vykonaná v špeciálnych bunkách, ktoré nemôžu prežiť bez funkčného proteínu BRCA1. V prípade variantov, kde boli dostupné klinické údaje, výsledky úpravy génov súhlasili s klinickými nálezmi viac ako 96 % času, čo naznačuje, že tento prístup možno použiť na klasifikáciu rizík rakoviny spojených s variantmi neistého významu v iných génoch.

  Spoločné úsilie, ktoré spája genomické a klinické údaje, ako napríklad webový portál BRCA Exchange, poskytuje komplexný zdroj, na ktorý sa môžu ľudia odvolávať, keď dostanú výsledky genetického testu a chcú poznať klinický význam konkrétneho génového variantu. ClinVar je verejný archív na podporu hromadenia dôkazov o klinickom význame genetických variantov.

  NCI prevádzkuje aktívny program celogenómových asociačných štúdií (GWAS) prostredníctvom svojho laboratória pre výskum genómie rakoviny. Táto technika porovnáva genómy mnohých rôznych ľudí, aby sa našli genetické markery spojené s konkrétnymi pozorovateľnými charakteristikami alebo rizikom ochorenia. Cieľom je pochopiť, ako gény prispievajú k ochoreniu, a využiť toto pochopenie na pomoc pri vývoji lepších stratégií prevencie a liečby.

  Dodatočný výskum NCI je zameraný na zlepšenie metód a výsledkov genetického poradenstva, štúdium rizík a výhod domáceho genetického testovania a vyhodnotenie účinkov reklamy na tieto testy na pacientov, poskytovateľov a systém zdravotnej starostlivosti. Výskumníci tiež pracujú na zlepšení laboratórnych metód dostupných na genetické testovanie.

  Vybrané referencie

  Findlay GM, Daza RM, Martin B, a kol. Presná klasifikácia variantov BRCA1 s úpravou saturačného genómu. Príroda 2018 562(7726):217-222.

  Garber J, Offit K. Hereditárne syndrómy predispozície rakoviny. Journal of Clinical Oncology 2005 23(2):276–292.

  Hampel H, Bennett RL, Buchanan A, a kol. Praktické usmernenie od American College of Medical Genetics and Genomics a National Society of Genetic Counselors: odporúčacie indikácie na hodnotenie predispozície na rakovinu. Genetika v medicíne 2015 17(1):70-87.

  Lindor NM, McMaster ML, Lindor CJ, Greene MH. Stručná príručka rodinných syndrómov náchylnosti na rakovinu – druhé vydanie. Journal of the National Cancer Institute Monographs 2008 38:1–93.

  McGee RB, Nichols KE. Úvod do syndrómov genetickej náchylnosti rakoviny. Hematológia / vzdelávací program Americkej hematologickej spoločnosti 2016 2016(1):293-301.

  Mersch J, Brown N, Pirzadeh-Miller S, a kol. Prevalencia reklasifikácie variantov po genetickom testovaní dedičnej rakoviny. JAMA 2018 320(12):1266-1274.

  Riley BD, Culver JO, Skrzynia C, a kol. Základné prvky hodnotenia rizika genetickej rakoviny, poradenstva a testovania: aktualizované odporúčania Národnej spoločnosti genetických poradcov. Journal of Genetic Counselling 2012 21(2):151–161.

  Robson M, Storm C, Weitzel J, a kol. Aktualizácia vyhlásenia o politike Americkej spoločnosti klinickej onkológie: Genetické a genomické testovanie náchylnosti na rakovinu. Journal of Clinical Oncology 2010 28(5):893–901.

  Spencer DH, Lockwood C, Topol E, a kol. Genetické testovanie priamo u spotrebiteľa: spoľahlivé alebo riskantné? Klinická chémia 2011 57(12): 1641–1644.


  Parazitická infekcia u ľudí: Faktory a príklady | Biológia

  V tomto článku budeme diskutovať o:- 1. Všeobecné vlastnosti parazitickej infekcie 2. Faktory ovplyvňujúce posun od parazitickej infekcie a chorôb 3. Príklady.

  Vlastnosti parazitickej infekcie:

  Niektoré parazity (ektoparazity) žijú na povrchu hostiteľa a iné (endoparazity) žijú vo vnútri hostiteľa. Niektoré ektoparazity sú dôležité ako pôvodcovia chorôb sami o sebe (napr. svrabové roztoče) alebo ako prenášače infekcie (napr. blchy prenášajúce morový bacil, Yersinia pestis).

  Vo všeobecnosti sú však endoparazity potenciálne oveľa dôležitejšie ako príčiny chorôb, a to v dôsledku oveľa väčšieho stupňa intímneho kontaktu medzi parazitom a hostiteľom. (Extrémnym príkladom je parazit malárie, ktorý časť svojho cyklu žije v erytrocytoch ľudí.)

  Kde a v ktorej skupine ľudí sa parazitická infekcia pravdepodobnejšie vyskytuje, je do značnej miery určené podmienkami prostredia (bývanie, zásobovanie vodou a sanitácia) a klímou (najmä zrážkami a teplotou). Aj keď je infekcia bežná, jednotlivci sa líšia v miere, v akej sú infekcii vystavení, pričom obzvlášť dôležité sú faktory ako osobná ochrana alebo osobná hygiena.

  Hoci parazitárne infekcie sú najčastejšie v ‘rozvojových’ spoločenstvách trópov a subtrópov, môžu sa vyskytnúť všade tam, kde sú vhodné podmienky. Okrem toho môžu byť jednotlivci infikovaní viac ako jedným parazitom naraz a je to obzvlášť pravdepodobné, keď sa množstvo parazitov prenáša bežnou cestou (napr. fekálno-orálnou cestou).

  Factors Affecting the Shift from Parasitic Infection and Diseases:

  In the individual, the balance between parasitic infection and disease can be affected by a number of factors acting either independently or in concert. The inner-relationships between host and parasites are complex and are grouped under three broad headings: host-related parasite-related and immunological.

  i. Host-Related Factors:

  Children upto to about 6 months old are rarely susceptible to parasitic infection because of the protection afforded by maternal antibodies and also because of a significantly lower risk of exposure to infection.

  After about 6 months, a child is exposed to a wide variety of infectious agents and the prevalence and severity of infections rise dramatically, reaching a peak in the age group 6 months to 5 years. While older people may continue to be at risk of infection, the degree of exposure, the intensity of infection and the occurrence of disease are often lower.

  Malnourishment is important in shifting the balance from infection towards disease, a malnourished person being much less able to withstand the adverse effects of disease. This is a particular problem in the ‘developing’ world where malnutrition is common.

  ii. Parasite-Related Factors:

  Parasite-related factors include the physical size and/or number of parasites, their site of occurrence, their rate of multiplication, their metabolism, and differences in pathogenicity shown by different parasite strains.

  Parasites which grow to a large physical size or multiply rapidly have a much greater potential for causing disease than those which are small or multiply slowly. Many protozoan parasites, such as Plasmodium spp. (malarial parasites), and those which live in the intestine, are capable of very rapid asexual multiplication so that they make up in numbers what they may lack in individual size. Thus, it is perhaps more meaningful to consider biomass rather than physical size as the important factor.

  b. Multiplication Rates:

  Inherent differences in the rate of multiplication between closely related parasites are also important. P. falciparum has a considerably faster rate of multiplication than the other three species of malarial parasite affecting humans and this contributes substantially to the greater severity of the disease it causes.

  Another factor related to the rate of multiplication is the size of the infective dose necessary to establish an infection. The minimum infective dose for Giardia lamblia may be as low as 10 cysts whereas that for Entamoeba histolytica may be in the region of several thousand cysts.

  d. Site of Occurrence:

  Site of occurrence is particularly important in determining whether infection shifts towards disease. For example, parasites in the intestine of an otherwise healthy individual generally cause little or no disease unless they become invasive (such as some strains of Entamoeba histolytica), multiply rapidly (such as Giardia lamblia) or migrate to inappropriate sites (such as adult Ascaris lumbricoides in the bile or pancreatic duct).

  Parasites which have stages in the tissues or which become tissue invaders are generally more pathogenic than those which live in the intestine. This is because parasites in the tissues have more intimate contact with the body than those in the intestine, where parasites and their products (including metabolic products and eggs) are carried away in the gut contents and faeces.

  While most parasites have a ‘normal’ site of occurrence in the body where they may or may not cause disease, some parasites may occasionally be found in appropriate sites where their effects can be much more serious. For instance, during its development, the human lung fluke, Paragonimus westermanii, migrates from the intestine through the diaphragm to the lungs where it produces eggs.

  Normally, these eggs pass harmlessly out of the body in sputum, causing no ill effects to the host. However, occasionally some immature worms migrate to other body sites where they lay eggs. These eggs are unable to escape and a granuloma develops round them. If this occurs in the central nervous system, the consequences for the patient are quite different from the more typical lung infection.

  e. Parasite Metabolism:

  By definition, the parasite depends on the host for its nutrition and therefore the host is deprived (to a greater or lesser extent) of material which it could otherwise use for its own metabolic purposes.

  Severe infection with some intestinal parasites (such as hookworm) can exacerbate an already poor nutritional state, even to the point where it becomes life-threatening. A second aspect is the effect that some parasite metabolites have on the host. The intra-erythrocytic stages of the malarial parasite metabolize haemoglobin in the infected red cell.

  When the red cell bursts, the products of this metabolism are released into the general circulation and provoke the characteristic malaria fever. The fever is itself an important part of the chain of events leading to severe illness or death in the untreated patient.

  f. Strain Differences:

  It is well known that some strains of parasite are potentially more pathogenic than others. Infection with Entamoeba histolytica acquired in the tropics is much more likely to cause disease than infections acquired elsewhere.

  iii. Immunological Factors:

  Although parasitic infections may stimulate the production of antibodies, in most cases these antibodies are not protective although they may be useful as indicator of existing, or of relatively recent, infection. Most anti-parasite antibodies persist for some time after successful treatment and, in general, antibody tests are of little value as tests of cure.

  A marked feature of the immune reaction to helminthic infections is the high level of immunoglobulin E (IgE) antibody produced. Various roles are attributed to IgE in protective responses to parasitic infections including release of mast cells secretory products.

  The effectiveness of an individual’s immune response to a parasitic infection may be affected by a number of factors, including those outlined below:

  i. Other infections (such as measles, which is particularly common in ‘developing’ countries) can lower the host’s resistance to, or tolerance of, parasitic infection and permit opportunist infections to develop.

  ii. Pregnancy lowers the mother’s general resistance to infection and a parasitic infection which has been in a state of equilibrium may become life-threatening during pregnancy.

  iii. Inherited or acquired immunodeficiency may substantially lower an individual’s immunity to a parasitic infection. This is well illustrated in the case of HIV infection and AIDS where affected individuals are more prone to a range of infections including those caused by parasites.

  iv. Immunosuppressant drugs may have a similarly dramatic effect on an existing (and perhaps unsuspected) parasitic infection.

  There are two other aspects of immunological relationship between the parasite and the host that are important. These are the host’s response to antigens of the parasite and the parasite’s response to host immunity.

  Much of the pathology caused by heavy infection with schistosome parasites results from the host’s reaction to metabolites produced by the small proportion of eggs laid by the female worms which become trapped in the tissue (around 95 percent of eggs pass out in the urine or faeces).

  The host response is initially in the form of a giant cell reaction followed by progressive fibrosis, the formation of a granuloma round each egg (the final lesion being several times the volume of the egg that provoked it) and the replacement of normal tissue by these granulomas. The fibrous reaction associated with heavy infection of Schistosoma mansoni can cause constriction of the hepatic portal circulation leading to enlargement of the liver and spleen (hepato-splenomegaly).

  Some species of parasite are able to avoid or to counteract the effects of host immunity. Some parasites are able to survive within macrophages and so are sheltered from any immune response. To do this they must block the normal microbiocidal mechanisms of the macrophage. Toxoplasma gondii, for example, inhibits phagosome-lysosome fusion, whereas Leishmania spp. are surrounded by a dense coat which can protect them from the oxidative burst.

  During the early stages of their migration through the host, schistosome parasites incorporate host material into their outermost layers, effectively camouflaging their identity and preventing the host immune system from recognizing and destroying them.

  On the other hand, trypanosomes causing African sleeping sickness provoke an immunological response by the host which is potentially fatal to the parasites. However, these organisms are able to evade this immune response by producing broods of antigenically different parasites in quick succession. The host’s immune response never quite catches up with these frequent changes in antigenicity and the parasites are able to survive.

  Examples of Parasitic Infection:

  The following examples are intended to illustrate some of the general principles of parasitic infection discussed above:

  Entamoeba histolytica infections occur throughout the world and account for the third most common cause of death from parasitic disease. Infection is particularly common in warm, moist environments and where sanitation is poor.

  Transmission is faecal-oral and the parasites are normally found in the lumen of the large intestine feeding on food particles. The parasites become invasive in less than 20 percent of infections, lesions usually starting in the large intestine as small discrete, button ­like ulcers.

  The advancing ulcer becomes flask-shaped, eventually extending through all layers of the gut wall. Amoebae may be carried in the blood to other parts of the body where an abscess may develop. The liver (particularly the right lobe) is most frequently affected. The liver abscess is usually single but may be multiple, does not have a well-defined wall and is usually bacteriologically sterile.

  Liver abscess is about 10 times more frequent in adults than in children and about five times more common in males than in females, but the degree to which differences in exposure are responsible for these variations is not clear.

  Malnourishment may increase the severity of infection and immunodeficiency may elicit or worsen the clinical effects of infection. Asymptomatic female carriers may develop severe amoebiasis during pregnancy and the puerperium.

  The four species of malaria parasites which infect humans are P. falciparum, P. vivax, P. ovale and P. malariae. The infective stage (sporozoites) are inoculated by an infected female mosquito during a blood meal and subsequently invade and develop inside hepatocytes. Each parasites multiplies asexually as a liver schizont, producing (according to species) between 10-40000 merozoites.

  When the mature liver schizont bursts, the merozoites are released. They invade the erythrocytes, mature to trophozoites (ring forms) and then begin another cycle of asexual multiplication as erythrocytic schizonts. Each erythrocytic schizont contains, at maturity, between about eight and 24 merozoites. When mature, the erythrocytic schizont bursts, releasing the merozoites which invade other the cycle repeating itself every 36-72 hours according to the species.

  The four species differ in their degreee of pathogenicity. P. falciparum is the most pathogenic because it produces more merozoites in both liver and erythrocytic schizont stages, invades red cells of all ages, and has the shortest schizogancy cycle in the blood. Numbers of P. falciparum organisms in the blood can rapidly reach life-threatening levels. Although the other three species can cause severe disease, their parasitamias are rarely life-threatening.

  The disease process in malaria is complex. The liver stages have no effect on the individual but illness results directly or indirectly from the destruction of erythrocytes, the number destroyed increasing progressively with each schizogany cycle.

  The regular destruction of red cells results in increasing anaemia, while the release of parasite metabolites causes fever which can itself have serious consequences if severe (when the erythrocytic schizogany cycle is well synchronized, the fever pattern may become sufficiently regular to be characteristic of the species).

  Blockage of the capillaries by the erythrocytic schizonts (especially those of P. falciparum) leads to tissue anoxia and cell death. The kidneys, digestive and respiratory systems can all be affected, with accompanying renal failure, vomitting and diarrhoea. When capillary blockage occurs in the brain, cerebral malaria, coma and death result, unless treatment is initiated as an emergency.

  iii. Hydatid disease:

  The adult tapeworms, Echinococcus granulosus, live in the intestine of dogs and other carnivores. Eggs are passed in the faeces of the dog and the larval stages from so-called ‘hydatid cysts’ (cysts of varying sizes composed of developing larvae) in infected sheep and other herbivores. Dogs become infected when they eat carcasses or offal containing the hydatid cysts.

  Human infection occurs in areas where there is a close association between sheep, sheep dogs and humans and results from the accidental ingestion of Echinococcus eggs. The eggs hatch in the intestine and the larvae bore their way into the gut wall and are carried around the body in the bloodstream before developing into the hydatid cyst. The usual site is the live but they can lodge in other parts of the body such as the bone marrow or brain.

  As the hydatid cyst can grow to 100 mm or more in diameter its physical size can have serious effect on the organ in which it occurs. The fluid in the centre of the cyst is also highly allergenic and if the cyst burts (or is ruptured during surgical removal) the patient may well suffer a severe and possibly fata anaphylactic reaction.

  Although all age groups are susceptible to infection by Ascaris lumbricoides, children between the ages of about 1 and 5 years have the highest prevalence and intensity of infection (children living in poor environmental conditions may harbour more than 100 worms).

  Adult worms are large (females measure up to about 35 cm in length and males up to about 20 cm), physically strong and normally live in the lumen of the small intestine. Provided the worms remain in the lumen of the intestine, light infections in a well-nourished person cause little or no problem. About 85 percent of infections are asymptomatic.

  Obstruction of the intestine occurs more frequently in heavy infections and can be surgical emergency—in some part of the world more than 50 percent of children admitted to hospital with acute abdominal conditions suffer from ascariasis. Single worms occasionally migrate into and obstruct the bile or pancreatic duct, and the passage of relatively large numbers of larvae through the lungs at any one time causes a pneumonitis (lung inflammation) lasting a few days.


  Epidemiológia a rizikové faktory

  Human scabies is caused by an infestation of the skin by the human itch mite (Sarcoptes scabiei var. hominis). The adult female scabies mites burrow into the upper layer of the skin (epidermis) where they live and deposit their eggs. The microscopic scabies mite almost always is passed by direct, prolonged, skin-to-skin contact with a person who already is infested. An infested person can spread scabies even if he or she has no symptoms. Humans are the source of infestation animals do not spread human scabies.

  Persons At Risk

  Scabies can be passed easily by an infested person to his or her household members and sexual partners. Scabies in adults frequently is sexually acquired.

  Scabies is a common condition found worldwide it affects people of all races and social classes. Scabies can spread easily under crowded conditions where close body and skin contact is common. Institutions such as nursing homes, extended-care facilities, and prisons are often sites of scabies outbreaks. Child care facilities also are a common site of scabies infestations.

  Crusted (Norwegian) Scabies

  Some immunocompromised, elderly, disabled, or debilitated persons are at risk for a severe form of scabies called crusted, or Norwegian, scabies. Persons with crusted scabies have thick crusts of skin that contain large numbers of scabies mites and eggs. The mites in crusted scabies are not more virulent than in non-crusted scabies however, they are much more numerous (up to 2 million per patient). Because they are infested with such large numbers of mites, persons with crusted scabies are very contagious to other persons. In addition to spreading scabies through brief direct skin-to-skin contact, persons with crusted scabies can transmit scabies indirectly by shedding mites that contaminate items such as their clothing, bedding, and furniture. Persons with crusted scabies should receive quick and aggressive medical treatment for their infestation to prevent outbreaks of scabies.


  Výsledky

  The median age of the study cohort at the time of HCT was 40 years (range, 0.6-71 years). Of the 2941 patients, 1927 (66%) received bone marrow, 1284 (44%) had HLA-matched related donors, 780 (26%) had HLA-matched unrelated donors, and 877 (30%) had HLA-mismatched related or unrelated donors. Other demographic characteristics of the cohort are summarized in Table 1.

  Characteristics of the study cohort

  Characteristic . Value .
  No. of patients 2941
  Median age (range), y 40.3 (0.6-71.6)
  Diagnosis at transplantation, no. (%)
  Acute myeloid leukemia 859 (29)
  Acute lymphoid leukemia 419 (14)
  Chronic myeloid leukemia 895 (30)
  Myelodysplastic syndromes including myeloproliferative diseases 504 (17)
  Chronic lymphocytic leukemia and lymphomas 191 (7)
  Multiple myeloma 73 (2)
  Disease at transplantation, no. (%)*
  Low risk 646 (22)
  Standard risk 1419 (48)
  High risk 877 (30)
  Donor age, median (range), y38.6 (0.9-81.7)
  Donor/patient sex, no. (%)
  Female/male 722 (25)
  Iné 2219 (75)
  High-intensity conditioning regimens, no. (%)
  With TBI 1730 (59)
  Without TBI 1137 (39)
  With rabbit ATG 74 (3)
  GVHD prophylaxis, no. (%)
  Methotrexate with calcineurin inhibitors 2394 (81)
  Iné 547 (19)
  Graft source, no. (%)
  Mobilized blood hematopoietic stem cells 1014 (34)
  Bone marrow 1927 (66)
  Donor type, no. (%)
  HLA-identical related 1284 (44)
  HLA-matched unrelated 780 (26)
  HLA-mismatched related 270 (9)
  HLA-mismatched unrelated 607 (21)
  Characteristic . Value .
  No. of patients 2941
  Median age (range), y 40.3 (0.6-71.6)
  Diagnosis at transplantation, no. (%)
  Acute myeloid leukemia 859 (29)
  Acute lymphoid leukemia 419 (14)
  Chronic myeloid leukemia 895 (30)
  Myelodysplastic syndromes including myeloproliferative diseases 504 (17)
  Chronic lymphocytic leukemia and lymphomas 191 (7)
  Multiple myeloma 73 (2)
  Disease at transplantation, no. (%)*
  Low risk 646 (22)
  Standard risk 1419 (48)
  High risk 877 (30)
  Donor age, median (range), y38.6 (0.9-81.7)
  Donor/patient sex, no. (%)
  Female/male 722 (25)
  Iné 2219 (75)
  High-intensity conditioning regimens, no. (%)
  With TBI 1730 (59)
  Without TBI 1137 (39)
  With rabbit ATG 74 (3)
  GVHD prophylaxis, no. (%)
  Methotrexate with calcineurin inhibitors 2394 (81)
  Iné 547 (19)
  Graft source, no. (%)
  Mobilized blood hematopoietic stem cells 1014 (34)
  Bone marrow 1927 (66)
  Donor type, no. (%)
  HLA-identical related 1284 (44)
  HLA-matched unrelated 780 (26)
  HLA-mismatched related 270 (9)
  HLA-mismatched unrelated 607 (21)

  Low-risk diseases included CML in chronic phase high-risk diseases included acute leukemia not in remission, CML in blast crisis, refractory anemia with excess blasts (RAEB), or RAEB in transformation and myeloma all other diseases and stages were categorized as standard risk.

  Cumulative incidence estimates of acute grades 2-4 GVHD and NIH chronic GVHD

  The cumulative incidence of grades 2-4 acute GVHD at 6 months was 80% (95% CI, 78%-81%), including patients with isolated upper gastrointestinal GVHD 27 (Figure 1 top panel). The 2-year cumulative incidence of NIH chronic GVHD treated with systemic immunosuppression was 34% (95% CI, 32%-35% Figure 1 bottom panel). Of the 2941 patients in our study, 461 (16%) did not develop either acute GVHD or NIH chronic GVHD. In the entire cohort, 1433 (48.7%) patients had acute GVHD without NIH chronic GVHD, 100 (3.4%) had NIH chronic GVHD without acute GVHD, and 922 (31.3%) had both acute GVHD and NIH chronic GVHD. Among these 922 patients, 840 (91%) had acute GVHD before NIH chronic GVHD, 77 (8%) developed de novo NIH overlap syndrome, and 5 (0.5%) patients with de novo NIH classic chronic GVHD subsequently developed NIH overlap syndrome. The median time from HCT to onset of acute grades 2-4 GVHD was 20 (range, 3-711) days. The median time from HCT to onset of NIH chronic GVHD was 162 (range, 66-2805) days.

  Cumulative incidence of grades 2-4 acute GVHD (top panel) and NIH chronic GVHD (bottom panel).

  Cumulative incidence of grades 2-4 acute GVHD (top panel) and NIH chronic GVHD (bottom panel).

  Risk factors for the development of grades 2-4 acute GVHD

  As shown in Figure 2, the multivariate analysis identified 4 factors strongly associated with an increased risk of grades 2-4 acute GVHD with P < .001. These risk factors included HCT with HLA-matched unrelated donors (HR, 1.66 95% CI, 1.48-1.85), HCT with HLA-mismatched related donors (HR 1.74 95% CI, 1.49-2.03), HCT with HLA-mismatched unrelated donors (HR, 2.00 95% CI, 1.78-2.25), all compared with HCT with HLA-matched related donors, and the use of TBI in the conditioning regimen (HR 1.49 95% CI, 1.27-1.54) compared with no TBI in the conditioning regimen. The use of a female donor for a male recipient was also associated with an increased risk of grades 2-4 acute GVHD, (HR, 1.14 95% CI, 1.04-1.25 P = .006). The 2 factors associated with a decreased risk of grades 2-4 acute GVHD were the use of rabbit ATG in the pretransplantation conditioning regimen (HR 0.77 95% CI, 0.58-1.03 P = .08) and diagnosis of CML (HR, 0.87 95% CI, 0.79-0.95 P = .003). Grafting with growth factor–mobilized blood cells and patient and donor age showed no statistically significant associations with risk of grades 2-4 acute GVHD (Figure 2).

  Multivariate risk factor profiles for grades 2-4 acute GVHD and NIH chronic GVHD. Hazard ratio and 95% CI for each risk factor are shown. The analysis included 2355 grades 2-4 acute GVHD events and 1022 NIH chronic GVHD events. Hazard ratios are relative to patients without the risk factor.

  Multivariate risk factor profiles for grades 2-4 acute GVHD and NIH chronic GVHD. Hazard ratio and 95% CI for each risk factor are shown. The analysis included 2355 grades 2-4 acute GVHD events and 1022 NIH chronic GVHD events. Hazard ratios are relative to patients without the risk factor.

  Risk factors for development of NIH chronic GVHD treated with systemic immunosuppression

  Seven factors showed statistically significant associations with an increased risk of NIH chronic GVHD (Figure 2 and Table 2): HCT with HLA-matched unrelated donors (P < .001), HCT with HLA-mismatched related donors (P = .05), HCT with HLA-mismatched unrelated donors (P < .001), all compared with HCT with HLA-matched related donors, the use of a female donor for a male recipient (P < .001), grafting with mobilized blood cells (P < .001), and older donor and recipient age (P = .006 and < .001, respectively). As shown in Figure 2, 2 factors associated with a decreased risk of NIH chronic GVHD were the use of rabbit ATG in the pretransplant conditioning regimen (P = .06) and a diagnosis of CML (P = .04).

  Multivariate analysis of risk factors for NIH chronic GVHD before and after adjustment for acute GVHD

  Risk factor . Adjustment for acute GVHD,* HR (95% CI) .
  nie Yes .
  Unrelated donor 1.35 (1.14-1.59) 1.30 (1.10-1.54)
  HLA-mismatched related donor 1.30 (1.01-1.68) 1.24 (0.95-1.60)
  HLA-mismatched unrelated donor 1.76 (1.47-2.11) 1.67 (1.39-2.00)
  Female donor for male patient 1.38 (1.21-1.59) 1.37 (1.19-1.57)
  Mobilized blood cell grafts 1.74 (1.45-2.08) 1.74 (1.46-2.08)
  Diagnosis of CML 0.86 (0.75-1.00) 0.88 (0.77-1.02)
  Conditioning with TBI 1.11 (0.96-1.28) 1.07 (0.92-1.34)
  Conditioning with ATG 0.68 (0.45-1.02) 0.70 (0.47-1.06)
  Patient age per decade 1.13 (1.07-1.19) 1.13 (1.07-1.19)
  Donor age per decade 1.09 (1.03-1.16) 1.09 (1.02-1.15)
  Acute GVHD grade
  1 n/a 0.90 (0.62-1.30)
  2 n/a 1.14 (0.95-1.37)
  3-4 n/a 1.42 (1.14-1.77)
  Risk factor . Adjustment for acute GVHD,* HR (95% CI) .
  nie Yes .
  Unrelated donor 1.35 (1.14-1.59) 1.30 (1.10-1.54)
  HLA-mismatched related donor 1.30 (1.01-1.68) 1.24 (0.95-1.60)
  HLA-mismatched unrelated donor 1.76 (1.47-2.11) 1.67 (1.39-2.00)
  Female donor for male patient 1.38 (1.21-1.59) 1.37 (1.19-1.57)
  Mobilized blood cell grafts 1.74 (1.45-2.08) 1.74 (1.46-2.08)
  Diagnosis of CML 0.86 (0.75-1.00) 0.88 (0.77-1.02)
  Conditioning with TBI 1.11 (0.96-1.28) 1.07 (0.92-1.34)
  Conditioning with ATG 0.68 (0.45-1.02) 0.70 (0.47-1.06)
  Patient age per decade 1.13 (1.07-1.19) 1.13 (1.07-1.19)
  Donor age per decade 1.09 (1.03-1.16) 1.09 (1.02-1.15)
  Acute GVHD grade
  1 n/a 0.90 (0.62-1.30)
  2 n/a 1.14 (0.95-1.37)
  3-4 n/a 1.42 (1.14-1.77)

  HR indicates hazard ratio and n/a, not applicable.

  HRs are relative to patients without the risk factor.

  A separate analysis was carried out to assess the association of acute GVHD with risk of NIH chronic GVHD. When acute GVHD was evaluated as a time-dependent covariate with no adjustment for the risk factors listed in the left column of Table 2, results showed no statistically significant association of grade 1 (HR, 0.90 95% CI, 0.62-1.30) or grade 2 (HR, 1.14 95% CI, 0.95-1.37) acute GVHD with risk of NIH chronic GVHD. Grades 3-4 acute GVHD, however, showed a statistically significant association with an increased risk of NIH chronic GVHD (HR, 1.42 95% CI, 1.14-1.77).

  Table 2 compares risk factors for NIH chronic GVHD before and after adjustment for prior acute GVHD. Adjustment for prior acute GVHD produced little change in the hazard ratio point estimates and 95% confidence intervals for the association of other risk factors with NIH chronic GVHD. The absence of major change in the model indicates that the association of risk factors with NIH chronic GVHD is independent of their association with acute GVHD.

  Comparison of risk factors for acute GVHD and NIH chronic GVHD

  Whereas the overall profiles of risk factors for grades 2-4 acute GVHD and NIH chronic GVHD were similar, we found some notable differences (Figure 2). Recipient HLA mismatching and grafts from unrelated donors had a greater effect on the risk of acute GVHD compared with the effect on NIH chronic GVHD, whereas the use of a female donor for a male recipient had a greater effect on the risk of NIH chronic GVHD compared with the effect on the risk of acute GVHD. Our analysis identified 3 discordant associations with acute GVHD and NIH chronic GVHD: (1) the use of a mobilized blood cell graft was associated with an increased risk of NIH chronic GVHD but had no statistically significant association with the risk of acute GVHD (2) the use of TBI in the conditioning regimen was associated with an increased risk of acute GVHD but had no statistically significant association with the risk of NIH chronic GVHD and (3) older patient age was associated with an increased risk of NIH chronic GVHD and with a trend suggesting a slightly decreased risk of acute GVHD.


  This article has been peer reviewed.

  Konkurenčné záujmy: Piush Mandhane has received speaker’s honoraria from Merck Canada and the Edmonton Thoracic Society. None declared for Padmaja Subbarao and Malcolm Sears.

  Contributors: All authors contributed to the development and editing of the publication, and all approved the final version submitted for publication.

  Financovanie: The Canadian Thoracic Society has received funding to facilitate the knowledge translation activities of the CTS Asthma Committee from AstraZeneca Canada, GlaxoSmithKline Inc., Merck Frosst Canada and Novartis Pharmaceuticals. None of the sponsors played a role in the collection, review, analysis or interpretation of the scientific literature or in any decisions regarding the key messages presented in the case studies.


  Challenges in Research on Causes of Cancer

  Demonstrating cause-and-effect relationships in population studies examining potential cancer risk factors is a challenge because there are often many possible explanations for observed associations between a risk factor and cancer. Rare cancers and uncommon exposures, in particular, present challenges for researchers studying the causes of cancer. New statistical methods may be needed to improve the analysis of datasets of all sizes from these studies.

  When studying certain exposures, such as dietary exposures, identifying which component is associated with an increased or decreased risk of cancer can also be a challenge. Retrospective studies have additional limitations, such as participants’ inability to accurately remember and report past exposures or exposure levels.

  There is a continual need for new and improved techniques for measuring risk factors and exposures to potential causes of cancer. For example, studies that estimate radiation exposures among an exposed population must also quantify the uncertainties inherent to those estimates.

  To identify cancer causes and risk factors that may be experienced by only a portion of the population, very large studies may be needed to have the statistical power required to establish an association.

  Investigating interactions between genes and environmental exposures that have been associated with cancer is a challenge because some of these studies involve enormous data sets and require sophisticated computational analyses. Once a causative agent has been identified, another challenge is figuring out how to reduce a person’s exposure or ameliorate its harmful effects.

  Although genome-wide association studies can point to chromosomal regions associated with cancer risk in certain populations, additional studies and analyses are needed to identify the specific genetic changes involved and to understand how they play a role in the development of cancer.


  Lifestyle Factors

  Malaria is an infection that is predominantly spread in certain geographic regions with a tropical climate and an abundance of still water, where the mosquito vector that carries the parasite can survive. Lifestyle factors can play a role in whether or not you are likely to become infected with the parasite.

  Living in a Region With a High Rate of Malaria

  Living in a region that is known for malaria substantially increases the risk of becoming infected.

  While it has been noted that some people living in regions with a high rate of malaria may become immune, many otherwise healthy people with normal immune systems experience serious complications and may die from the infection.

  Visiting a Region With a High Rate of Malaria

  Travelers who visit regions with a high rate of malaria may become infected, particularly because travelers who have not been exposed to the infection before have not developed immunity to the condition.

  Environmental Factors

  Some factors increase exposure to malaria, including a lack of protective clothing, exposed sleeping accommodations, lack of insect repellant, and lack of immunization. Especially when traveling, do your best to take proper precautions.


  Infectious agents and neurodegeneration

  A growing body of epidemiologic and experimental data point to chronic bacterial and viral infections as possible risk factors for neurodegenerative diseases, including Alzheimer's disease, Parkinson's disease and amyotrophic lateral sclerosis. Infections of the central nervous system, especially those characterized by a chronic progressive course, may produce multiple damage in infected and neighbouring cells. The activation of inflammatory processes and host immune responses cause chronic damage resulting in alterations of neuronal function and viability, but different pathogens can also directly trigger neurotoxic pathways. Indeed, viral and microbial agents have been reported to produce molecular hallmarks of neurodegeneration, such as the production and deposit of misfolded protein aggregates, oxidative stress, deficient autophagic processes, synaptopathies and neuronal death. These effects may act in synergy with other recognized risk factors, such as aging, concomitant metabolic diseases and the host's specific genetic signature. This review will focus on the contribution given to neurodegeneration by herpes simplex type-1, human immunodeficiency and influenza viruses, and by Chlamydia pneumoniae.

  Figúrky

  Infectious agents can reach the…

  Infectious agents can reach the central nervous system by either crossing the blood–brain…

  HSV is a double-stranded DNA…

  HSV is a double-stranded DNA virus, structurally composed of a linear genome packaged…

  HIV-1 is an enveloped icosahedral…

  HIV-1 is an enveloped icosahedral retrovirus, belonging to the Lentivirus subgroup of Retroviridae…

  Influenza A viruses are enveloped,…

  Influenza A viruses are enveloped, negative strand RNA viruses belonging to the Orthomyxoviridae…

  Effects of HSV-1 on APP phosphorylation and intracellular accumulation of amyloid-β protein (Aβ42)…

  Molecular hallmarks of neurodegeneration induced…

  Molecular hallmarks of neurodegeneration induced by infectious agents in neurons of the central…